Adresse - telefon - e-post

Advokatfirmaet
Hagland Amundsen as

Nytorget 1
8622 Mo i Rana

Postadresse:
Boks 1345
8602 Mo i Rana

Tlf:     75 14 30 50
Faks: 75 14 30 51
Mobil: 901 35 843

post@advokata.no

Org.nr. 989 994 840
 
 

Hvordan kan du sikre at kreditorene ikke tar dekning i arv eller gaver du gir?

Har du tenkt på å f.eks. å gi familiehytta eller et annet familieklaunodium til barn eller barnebarna ? Eller er du redd for at arven etter deg bare skal gå til dekning av gjeld ?Dersom mottakeren har økonomiske problemer kan det være lurt å sette en klausul på gaven eller arven om at kreditorene ikke skal kunne ta beslag i den.Videre kan du i de fleste tilfeller sikre at f.eks. barna eller barnebana ikke selger eller pantsetter den arven eller gaven som du gir dem. På denne måten kan man sikre at familiehytta forblir i familien også i fremtiden.

Hvordan går man så fram for å opprette et slikt privat beslagforbud ?I praksis kan man opprette slike private beslagsforbud ved at det inntas en slik klausul i testament, gavebrev eller skjøte.For at et slikt beslagsforbud skal få rettsvern må beslagsforbudet tinglyses. For fast eiendom tinglyses bestemmelsen i grunnboken hos Sorenskriveren. For løsøre skjer tinglysningen i Løsøreregisteret og for andre typer aktivaer i det aktuelle offentlige registeret.I tillegg kreves det at det oppnevnes en tillitsmann. En slik tillitsmann på være enten en bank, en advokat eller overformynderiet. Tillitsmannen skal forvalte de beslagsfrie verdier på vegne av mottakeren. Penger og verdipapirer på overleveres tillitsmannen ved overdragelsen.

 

 
 

Web: Dissident                                                                                                                                Medlem av Den norske Advokatforening