Adresse - telefon - e-post

Advokatfirmaet
Hagland Amundsen as

Nytorget 1
8622 Mo i Rana

Postadresse:
Boks 1345
8602 Mo i Rana

Tlf: 75 14 30 50
Faks: 75 14 30 51
Mobil: 901 35 843

post@advokata.no

Org.nr. 989 994 840

 
 

Oppløsning av samboerforholdet


Hvem eier hva ?
For ugifte samboere finnes det få lovfestede regler om hvem som eier hva. En skriftlig avtale om dette vil redusere sjansene for konflikter ved et samlivsbrudd eller dødsfall. Selv om man ikke har opprettet noen skriftlig avtale, finnes det likevel noen utgangspunkter for hvem som eier hva og for hvordan verdiene og gjelden skal fordeles.Når to mennesker flytter sammen, medfører ikke det noen endring i eiendomsretten til de verdier samboerne har. Verdier som hver av dem hadde før samboerskapet, fortsatt eies av dem alene under samlivet. Ønsker dere at verdiene skal være i sameie, må dette avtales.
For de verdier som erverves under samboerskapet, er også utgangspunktet at en samboer er eneeier av de verdier han eller hun erverver. Men selv om for eksempel en bolig er kjøpt i mannens navn er det ikke gitt at han er eneeier. Er boligen kjøpt for felles sparepenger vil samboerne være sameiere. Og selv om boligen er kjøpt for midler som mannen har spart sin inntekt og for lån som han har tatt opp i sitt navn, er det ikke sikkert at han alene er eier av eiendommen. Har kvinnen også hatt inntekt, kan hun ha muliggjort mannens sparing og nedbetaling av lånet. De har kanskje hatt en fordeling av utgiftene som har medført at hans inntekt har gått til anskaffelse av varige verdier så som hus og hytte, mens hennes inntekt har gått til dekning av de daglige utgiftene som mat, klær, barnepass o.l. Hun gjennom disponeringen av sin inntekt fritatt mannen helt eller delvis for de daglige utgifter, og dermed bidratt til at han har kunnet investere sin inntekt i varige verdier, er anskaffelsen et resultat av en økonomisk arbeidsdeling og et samarbeid mellom partene, og de må anses som sameiere.
Selv om en av partene ikke har bidratt med penger til. fellesskapet, kan man likevel bli ansett for å være sameiere i f.eks. den felles boligen, Høyesterett har her slått fast at man opparbeide seg en sameieandel gjennom husarbeid i hjemmet og ansvar for barn.
Således kan det være meget uklart om verdier så som felles hjem og hytte er i sameie eller i eneeie. En ting er i hvertfall sikker, en må ikke ta for god fisk at den som utad står som eier er eneeier.
Når det gjelder verdier som er ervervet ved arv eller gaver har en derimot noen klare utgangspunkter:
- Arv eller gave som en av dem mottar, blir vedkommende eneeier av.- Gaver som er gitt til begge parter eier dere sammen. Men dreier det seg om større gaver som kommer fra den enes slekt, kan det være naturlig å anses gaven som ervervet av den samboer hvis slekt har gitt gaven, selv om den formelt er stilet til begge.

Karen Hagland

 
 

Web: Dissident                                                                                                                                Medlem av Den norske Advokatforening