Adresse - telefon - e-post

Advokatfirmaet
Hagland Amundsen as

Nytorget 1
8622 Mo i Rana

Postadresse:
Boks 1345
8602 Mo i Rana

Tlf:     75 14 30 50
Faks: 75 14 30 51
Mobil: 901 35 843

post@advokata.no

Org.nr. 989 994 840
 
 

Rett til å holde dyr

I følge den nye husleieloven § 5- 2 som trer i kraft 01.01.00 kan en leietaker i visse tilfeller sette seg utover forbud mot dyrehold som utleieren har fastsatt. Utgangspunktet er at utleieren kan sette et generelt forbud mot dyrehold i eiendommen.Selv om utleieren har fastsatt et slikt generelt forbud kan leietakeren etter den nye husleieloven likevel kreve holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukere av eiendommen.
Hva er så gode grunner ?
Trenger en blind eller svaksynt leier førerhund foreligger utvilsomt gode grunner for å holde dyr. Bestemmelsen rekker imidlertid lenger enn som så; også sosiale og velferdsmessige hensyn kan være en god grunn for å holde dyr.I tillegg til en god grunn for å holde dyr, kreves det også at dyreholdet ikke er til ulempe for utleieren eller de øvrige brukere av eiendommen. Medfører dyreholdet støy, ubehagelig lukt e.l. vil dyreholdet ofte kunne være til ulempe, og det samme gjelder dersom noen av brukerene får fysiske ubehag som følge av dyreholdet, for eksempel sterke allergireaksjoner. En vil da ikke kunne kreve å få ha hund. Det som kanskje mange ikke vet, er at mange av husleielovens regler også får anvendelse på borettslag. Følgelig kan man også i borettslag kreve å få ha hund dersom gode grunner taler for det og det ikke fører til ulempe for andre brukere av eiendommen. Også i selveierleilligheter kan problemstillingen om hundehold komme opp, og en tilsvarende bestemmelse om, dyrehold er derfor tatt inn i den nye eierseksjonslovens § 19.

Karen Hagland
 
 

Web: Dissident                                                                                                                                Medlem av Den norske Advokatforening