Adresse - telefon - e-post

Advokatfirmaet
Hagland Amundsen as

Nytorget 1
8622 Mo i Rana

Postadresse:
Boks 1345
8602 Mo i Rana

Tlf:     75 14 30 50
Faks: 75 14 30 51
Mobil: 901 35 843

post@advokata.no

Org.nr. 989 994 840
 
 

Hvem skal overta hva etter samlivsbruddet?

1.0 Noen utgangspunkter
Hvis dere eier gjenstander sammen har begge i utgangspunktet lik rett til å overta den etter bruddet. Hvis dere ikke blir enige om hvem som skal ha gjenstanden, må oppløsningen skje etter reglene i sameieloven.Dette innebærer at gjenstanden som hovedregel skal selges og at verdien deles mellom dere (minus evt. gjeld og salgsomkostninger.) Begge har imidlertid rett til å tre inn i høyeste avgitte bud på gjenstanden.Ofte overtar en av partene sameiegjenstanden. Hvis du overtar en sameiegjenstand må du betale ut din samboer for hans/hennes del av gjenstandens verdi minus gjeld som påhviler gjenstanden. Det er markedsverdien på delingstidspunktet som skal legges til grunn.Det som er sagt ovenfor gjelder generelt for gjenstander som er i sameie, for fast eiendom og innbo og løsøre gjelder det spesielle regler.

2.0 Fast eiendom/bolig
Hvis bare en av dere eier boligen, er det vanlig at hun/han fortsetter å bo i den. Den andre part må derfor flytte når forholdet går i stykker.Eier dere boligen sammen er hovedregelen at ingen av dere har en fortrinnsrett overfor den andre til å beholde den etter samlivsbruddet.Imidlertid dersom man har vært samboere i 2 år eller har, skal ha eller har hatt man barn sammen, kan i flg. hustandsfellesskapsloven en av partene gis rett til å overta boligen. Dette gjelder bare dersom det foreligger ”sterke grunner.” Hva som er ”sterke grunner” skal vurderes skjønnsmessig og konkret hvor fordeler og ulemper for partene må vurderes. F.eks. dersom en av partene har et særlig behov for boligen p.g.a. omsorg for småbarn, vanskeligheter med å skaffe annen hensiktsmessig bolig etc., kan vilkåret om sterke grunner ansees for å være oppfylt.Bestemmelsene i hustandsfelleskapsloven gir bare rett til å tre inn i den andres eier eller leierrettigheter mot å betale vederlag. Det gir altså ingen økonomisk gevinst, men det er en forkjøpsrett/leierett gitt på bekostning av den andre part.

3.0 Innbo og løsøre
Innbo og løsøre fordeles i utgangspunktet på samme måte som det som er sagt ovenfor.Eventuelle avtaler som dere har inngått om fordelingen av gjenstander skal selvsagt legges til grunn.Dersom intet er avtalt er det vanlig å gjøre det på følgende måte ved fordelingen av innbo og løsøre;
Hver av partene tar ut de eiendeler som er i hans eller hennes eneeie.Ting som er i sameie verdifastsettes så etter dagens markedsverdi. Hver av partene peker så ut hver sin gang hvilken eiendeler en ønsker å overta.(En må hele tiden passe må at verdiene på hver part blir forholdsmessig like.) Eiendeler som begge eller ingen av parter ønsker å overta, trekkes det lodd om. Sluttsummen skal være tilnærmingsvis lik for begge parter.
For å unngå bråk og krangel, er det hensiktsmessig at en blander inn en eller to utenforstående personer som klarer å være mest mulig objektiv og som overvåker fordelingen.Også ved innbo og løsøre kan en gis fortrinnsrett til å overta en gjenstand etter hustandsfelleskapsloven dersom det foreligger ”sterke grunner”. Regelene er de samme som for fast eiendom, og en må da betale ut eller leie den andres andel av gjenstanden.
 
 

Web: Dissident                                                                                                                                Medlem av Den norske Advokatforening